პრიორიტეტები

კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა

 • ხელი შეუწყოს ადგილობრივი კანონმდებლობის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციას და კონტროლი გაუწიოს მის აღსრულებას
 • ნებისმიერ მსურველს გაეწიოს უფასო იურიდიული დახმარება და საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო  ყველა კანონის და იურიდიული დაცვის მექანიზმების შესახებ
 • გამოვლინდეს და გამოქვეყნდეს კანონდარღვევათა ფაქტები და პასუხისმგებელმა ორგანოებმა მოახდინონ მათზე რეაგირება
 • მონიტორინგი გაეწიოს სახელმწიფო უწყებების საქმიანობას

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

 • მესამე სექტორის განვითარების ხელშეწყობა
 • მოსახლეობის ჩართვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში
 • საქართველოს რეგიონებში, მათ შორის, კონფლიქტურ ზონებში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა

 სიტყვის თავისუფლების ხელშეწყობა

 • დამოუკიდებელი მედიის განვითარების ხელშეწყობა
 • ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ჟურნალისტთა ქსელის შექმნა 
 • ადამიანის უფლებებზე ჟურნალისტური გამოძიებების წარმოება
 • ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების გამოვლენა-გამოქვეყნება


 დისკრიმინაციის აღკვეთა

 • უმცირესობათა უფლებების დაცვა
 • ზრუნვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში ქალთა ინტეგრაციაზე
 • ტრეფიკინგის პრევენციის ხელშეწყობა
 •  კონფლიქტურ ზონებში სამშვიდობო კამპანიის წარმოება