საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება

განათლება/საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება ცენტრი რეგულარულად მართავს ტრეინინგ-სემინარებს სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის ადამიანის უფლებათა საკითხების შესახებ. "ადამიანის უფლებათა ცენტრი" თარგმნის და გამოსცემს ანგარიშებს, სახელმძღვანელოებს, ცნობარებს და საინფორმაციო ბუკლეტებს.